آرشیو : یکنواختی پخش

۲۵بهمن/۹۵

انواع نوارهای آبیاری

انواع سیستم آبیاری قطره ای : – آبیاری نواری (تیپ) پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریك از حفره های ریز آبیاری نواری نامبیشتر…

۱۹بهمن/۹۵

نقش قطره چکان در بحران آب

  قطره چکان برای جلوگیری از بحران آب بحران آب يکي از مسايل اساسي مناطق خشک و نيمه خشک مانند ايران است. اين وضعيت در سال هاي اخير به دليل وقوع پديدهبیشتر…