آرشیو : قزاقستان

۰۲اردیبهشت/۹۶

ترانزیت اولین محموله سیب زمینی از طریق خطوط ریلی

ترانزیت اولین محموله سیب زمینی از طریق خطوط ریلی اولین محموله ترانزیت خارجی سیب زمینی ازطریق خطوط ریلی از مبدا گمرک زاهدان خارج شد. این محموله ترانزیت خارجی حامل ۱۱ دستگاه واگنبیشتر…