آرشیو : سطحی

۲۵بهمن/۹۵

انواع نوارهای آبیاری

انواع سیستم آبیاری قطره ای : – آبیاری نواری (تیپ) پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریك از حفره های ریز آبیاری نواری نامبیشتر…

۱۹بهمن/۹۵

مقدمه ای بر آبیاری تحت فشار

باوجود حجم عظیم آب در جهان ،درصد آبهای شیرین رقم ناچیزی است که بیشترآبهای جاری و زیرزمینی و بارندگی ها را شامل می شود .به طوری که هم اکنون کل آبهای شیرینبیشتر…