دستورالعمل نگهداری از سیستم آبیاری :

نگهداری از فیلتراسیون

 الف ) اقدامات قبل از شروع فصل آبیاری :

– کنترل پمپ و ایستگاه پمپاژ
– اطمینان از سالم بودن کابلها و تابلوهای برق
– کنترل و تمیز کردن فیلتر شنی و دیسکی
– کنترل لوله های اصلی، نیمه اصلی و مانیفلد ها
– کنترل شیرفلکه و رایزرها

ب) اقدامات در فصل آبیاری :
– کنترل ایستگاه کنترل مرکزی هر دو روز یکبار
– شستشوی مخزن فیلتر هیدروسیکلون
– تخلیه معکوس فیلتر شنی و تعویض سیلیس هر دو روز یکبار
– اطمینان از پاره نبودن فیلتر توری
– تخلیه معکوس فیلتر دیسکی

فیلتر توری

 ج ) اقدامات لازم در فصل استراحت :
– باز کردن شیرهای فیلتراسیون و تانک کود
– شستشوی فیلتراسیون
– روغن کاری و گریس کاری سیستم

 

 

 

 

گندم